JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Beschikbare materialen om spelling te oefenen

Op mijn andere website www.hettaallab.nl zijn de oefenmaterialen gratis te downloaden waarmee kinderen zich onze spelling eigen kunnen maken. Met name de verschillende categorieën nietklankzuivere woorden (waarmee ze pas kunnen beginnen als ze de klankzuivere systematiek beheersen, ook van klankzuivere samenstellingen) vragen een specifieke aanpak. Oefenen in het herkennen welke letters nodig zijn gebeurt natuurlijk mondeling, want letters kiezen gebeurt op basis van de klanken. Daarop is onze spelling gebaseerd, maar dat is ook bij de beoogde toepassing de situatie: als je een eigen tekst schrijft heb je alleen de klanken van de woorden die je wilt schrijven in je hoofd.

Nu veel scholen dit oefenen niet met papier, maar met tablets of laptops laten doen, was het nodig om de kaarten per categorie snel vindbaar te maken. Ook het onderscheid tussen de eerste kennismaking met de inheemse categorieën en een tweede ronde met woorden waarin meer categorieën voorkomen was daarvoor wenselijk. Daarom heb ik die oefenkaarten op die manier uitgesplitst, zodat ze snel zijn terug te vinden en apart zijn te downloaden. 

Ook voor het oefenen met spelling van de persoonsvormen is wat nieuwe materiaal toegevoegd. Let op: niet de spelling van werkwoorden, want buiten een beperkt aantal persoonsvormen volgen alle andere werkwoordsvormen de normale spelling en vragen daardoor geen speciale aandacht!  

Op zoek naar letters

Op verzoek van de gebruikers heb ik de handleiding bij de nietklankzuivere spellingcategorieën wat ingedikt en nog wat meer toegespitst op het dagelijkse gebruik. Het bleek dat nieuwe leraren en tijdelijke vervangers wat terugschrokken van de vele informatie die in het didactiekboek staat. Ook de al meer ervaren leraren vonden het prettig om snel te kunnen overzien wat de essentie van elke categorie is.

Deze beknopte handleiding op A4-formaat is alleen te bestellen bij mij en niet bij de boekhandel.
De prijs is € 12,50. Zie het bestelformulier bij publicaties. 

Leren kun je observeren - geheel herzien!

Vanaf 26 maart 2019 is de geheel herziene en geactualiseerde druk van het boek Leren kun je observeren te bestellen. Dit boek is door Gertjan Boog en mij geschreven voor studenten van de pabo, om zo te zorgen voor andere beelden van de praktijk dan zij vaak nog op stagescholen tegenkomen.
Wie al leraar is
, vindt hierin ook veel waardevols over de praktijk van het basisonderwijs, bijvoorbeeld als je de overstap wilt maken naar een praktijk waarin je de behoeften van je leerlingen als uitgangspunt neemt in plaats van de voortgang door de methoden.

Zie bij 'publicaties' voor het bestelformulier!  

E-wise

Ik heb drie nascholingsmodules ontwikkeld voor leraren in het po. Het gaat om drie modules over rekendidactiek: over getalbegrip (ob), vermenigvuldigen en delen (mb) en breuken en verhoudingen (bb). Je kun die volgen als jij of je school (voor een jaar) een abonnement neemt op e-WISE, waarmee je toegang krijgt tot een groot assortiment modules .
Per 20-12-2018 was de onderbouwmodule over getalbegrip al online! Inmiddels zijn ook de andere rekendidactiekmodules  beschikbaar.

Perspectieven op dalton

Onder deze titel verscheen op de dag van het daltoncongres (7-11-2018) een boekje met bijdragen van tien daltonopleiders. Ook ik heb hierin een hoofdstuk geschreven, onder de titel Dat doen wij anders, want wij zijn een daltonschool.

Bildung-kalender 2019

In de Bildung-scheurkalender voor 2019 heb ik opnieuw een bijdrage mogen leveren. Het is de tekst voor 8 mei.

 

Dalton-licentie weer verlengd

Begin april 2018 heeft het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) de licentie van JansonAdvies als opleidings- en nascholingsinstelling voor leraren weer met vier jaar verlengd. 

Op zoek naar letters - andere spelling- en grammaticadidactiek

Inmiddels is mijn nieuwste boek verschenen. Hierin beschrijf ik de spellingdidactiek zoals ik die heb ontwikkeld, geef ik uitleg over de spelling-categorieën die hierbij horen en geef suggesties om die te introduceren en te laten oefenen.
Het derde deel van het boek is gewijd aan de nieuwe benadering van grammaticaonderwijs, waarin de betekenis centraal staat. Hierin heb ik doelen en suggesties voor activiteiten opgenomen.
In dit deel is ook speciale aandacht voor de rol van de persoonsvorm en voor de spelling daarvan. Het woord 'werkwoordspelling' is daarmee achterhaald. Slechts een deel van de persoonsvormen heeft immers een afwijkende spelling en alle andere werkwoordsvormen houden zich gewoon aan de normale spellingafspraken. We moeten daarom bij de kinderen niet de indruk wekken dat de spelling van deze woorden ingewikkeld is. Zie bij 'publicaties' voor het bestelformulier.

Recensies

Inmiddels zijn er drie recensies van mijn boek Rekenonderwijs kan anders verschenen. Allemaal (zeer) positief. De meest recente is die in het Tijdschrift voor Intern Begeleiders (TIB). Je kunt die hier lezen.

Nevenfuncties

Naast het lidmaatschap van de Klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN), ben ik per 1-1-2018 ook penningmeester van het daltonnetwerk opleiders van de NDV en
per 6-4-2018 secretaris van het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs (NVORWO).
 

Nieuwe artikelen

In verschillende tijdschriften verschijnen zeer regelmatig artikelen van mij. Het gaat dan m.n. om Volgens Bartjens, MeerTaal, Daltonvisie en JSW. 
Deze en andere artikelen zijn te vinden achter de tab 'publicaties', waar ze gesorteerd staan per vakgebied.

Op zoek naar klanken en letters

De beschrijvingen doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3 van de spellingdidactiek Op zoek naar letters, is in 2018 verschenen. Het boek is vormgegeven als een handige paperback op A5-formaat. Het boek is, ondanks de btw-verhoging nog steeds voor € 19,90 te koop als het via het bestelformulier bij mij bestelt. Elders is het nu duurder...

Artikel over effectieve tijdbesteding in de groep

Voor het nummer van het tijdschrift 'voor nieuwsgierige leraren in het po' De Nieuwe Leraar dat in september 2017 verscheen, schreef ik een artikel over manieren om elke leerling meer rendement te laten halen uit de tijd op school: Zal de tijd het leren? Nu gaat veel tijd verloren door tradities die de leerlingen bezighouden met activiteiten die in feite in strijd zijn met de psychologische basisbehoeften. Je vindt het op deze site onder 'publicaties/visie & competenties'.
 

Verschenen!

Op 28 juli 2017 zijn deze twee boeken, die hiernaast staan afgebeeld, verschenen.
Ze zijn (voor de oude prijs van € 24,95) bij mij te bestellen via het bestelformulier, dat je vindt bij publicati.  

Boeken op stapel

In 2017 heb ik gewerkt aan twee boeken: een over rekendidactiek en een over taaldidactiek. Beide zijn bedoeld om veranderingen in de praktijk te ondersteunen, tegen de achtergrond van meer thematisch leren.
Tegelijk stellen beide boeken ook de vertrouwde leerstofordening ter discussie. Voorkennis en samenhang worden in de praktijk van de meeste scholen veel te weinig benut. Bovendien ervaren de leerlingen te weinig dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn in dat leerproces. Geen wonder dat leraren dan een administratieve druk voelen.
In beide boeken geef ik aan hoe dat anders kan worden, zowel inhoudelijk, als qua aanpak. Beide titels 
verschenen begin augustus 2017. Je kunt ze rechtstreeks bij mij bestellen, via het bestelformulier bij 'publicaties'.

Bijdragen aan Jeelo

Jeelo, de afkorting van je eigen leeromgeving, gaat de komende jaren de al aanwezige thema's uitbreiden met spelling, grammatica en rekenen. Men heeft mij gevraagd om als expert op deze gebieden daarvoor de lijnen uit te zetten. Dat is een mooie uitdaging, die past bij mijn visie: thematisch leren als context voor andere vaardigheden en inzichten. Voor meer info: www.jeelo.nl


Bundel Rekenonderwijs 21e eeuw

Ter gelegenheid van 35 jaar Panamaconferenties over rekendidactiek is een bundel verschenen waarin bijdragen van een groot aantal auteurs is opgenomen. Zelf heb ik ook daaraan bijgedragen. De bundel is hier te downloaden.


De Gids -over begaafdheid in het basisonderwijs- is verschenen.

Dit boek, onder redactie van Eleonoor van Gerven, is geschreven door 16 auteurs. Zelf mocht ik een hoofdstuk bijdragen over 'rijk onderwijs in de 21e eeuw'.