JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

E-wise

Ik heb drie nascholingsmodules ontwikkeld voor leraren in het po. Het gaat om drie modules over rekendidactiek: over getalbegrip (ob), vermenigvuldigen en delen (mb) en breuken en verhoudingen (bb). Je kun die volgen als jij of je school (voor een jaar) een abonnement neemt op e-WISE, waarmee je toegang krijgt tot een groot assortiment modules .
Per 20-12-2018 is de onderbouwmodule over getalbegrip online! Het is de bedoeling dat na de kerstvakantie ook de andere rekendidactiekmodules  beschikbaar zijn.

Perspectieven op dalton

Onder deze titel verscheen op de dag van het daltoncongres (7-11-2018) een boekje met bijdragen van tien daltonopleiders. Ook ik heb hierin een hoofdstuk geschreven, onder de titel Dat doen wij anders, want wij zijn een daltonschool.

Bildung-kalender 2019

In de Bildung-scheurkalender voor 2019 heb ik opnieuw een bijdrage mogen leveren. Het is de tekst voor 8 mei.

 

Dalton-licentie weer verlengd

Begin april 2018 heeft het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) de licentie van JansonAdvies als opleidings- en nascholingsinstelling voor leraren weer met vier jaar verlengd. 

Op zoek naar letters - andere spelling- en grammaticadidactiek

Inmiddels is mijn nieuwste boek verschenen. Hierin beschrijf ik de spellingdidactiek zoals ik die heb ontwikkeld, geef ik uitleg over de spelling-categorieën die hierbij horen en geef suggesties om die te introduceren en te laten oefenen.
Het derde deel van het boek is gewijd aan de nieuwe benadering van grammaticaonderwijs, waarin de betekenis centraal staat. Hierin heb ik doelen en suggesties voor activiteiten opgenomen.
In dit deel is ook speciale aandacht voor de rol van de persoonsvorm en voor de spelling daarvan. Het woord 'werkwoordspelling' is daarmee achterhaald. Slechts een deel van de persoonsvormen heeft immers een afwijkende spelling en alle andere werkwoordsvormen houden zich gewoon aan de normale spellingafspraken. We moeten daarom bij de kinderen niet de indruk wekken dat de spelling van deze woorden ingewikkeld is. Zie: https://www.maakjeeigenonderwijsboek.nl/shop 

Recensies

Inmiddels zijn er drie recensies van mijn boek Rekenonderwijs kan anders verschenen. Allemaal (zeer) positief. De meest recente is die in het Tijdschrift voor Intern Begeleiders (TIB). Je kunt die hier lezen.

Nevenfuncties

Naast het lidmaatschap van de Klankbordgroep van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling, ben ik per 1-1-2018 ook penningmeester van de sectie daltonnascholers en -opleiders van de NDV en per 6-4-2018 secretaris van het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs (NVORWO). 

Nieuwe artikelen

In verschillende tijdschriften zijn onlangs weer artikelen van mij verschenen.  Deze artikelen zijn te vinden achter de tab 'publicaties'.

In het maartnummer van DaltonVisie staat een artikel over hoe het gebruik van tabletprogramma's het eigenaarschap ondermijnt.

In het januarinummer van MeerTaal staat het tweede artikel uit de serie over een andere aanpak van grammaticaonderwijs.

In het decembernummer van DaltonVisie staat een brief aan de ouders over de kernwaarden van dalton. Ik schreef die als middel voor reflectie door een team: kunnen wij deze brief van harte onderschrijven?

In het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs (8) 12 dat eveneens in december verscheen, beschrijf ik hoe je op een andere manier grammaticalessen kunt invullen. Niet gericht op het noemen van namen, maar op het herkennen van de functie van zinsdelen voor de betekenis van de zin. Dat vraagt om een onderzoekende manier van leren en vaak zijn er meer antwoorden mogelijk. Daardoor kunnen de leerlingen actiever zijn en is er verbinding met schrijven en lezen.

In JSW van november schreef ik het openingsartikel over De leerling als kritische denker.

In het magazine PO-Management schreef ik in de serie 'op weg naar kindgericht onderwijs' een artikel over de rol van leraren en leerlingen in zo'n veranderingsproces. In datzelfde nummer staat ook een interview met mij naar aanleiding van de boeken die ik schreef over rekendidactiek en taaldidactiek.


Op zoek naar klanken en letters

De handleiding voor de leerjaren 1, 2 en 3, van de spellingmethode Op zoek naar letters, is nu uit in de
3
e druk. Ditmaal heb ik het boek vormgegeven als een handige paperback op A5-formaat. Bovendien is het boek voor € 19,90 nu ook gewoon via de boekhandel verkrijgbaar. Zie: http://www.maakjeeigenonderwijsboek.nl/shop/ 


Artikel over effectieve tijdbesteding in de groep

Voor het nummer van het tijdschrift 'voor nieuwsgierige leraren in het po' De Nieuwe Leraar dat in september 2017 verscheen, schreef ik een artikel over manieren om elke leerling meer rendement te laten halen uit de tijd op school: Zal de tijd het leren? Nu gaat veel tijd verloren door tradities die de leerlingen bezighouden met activiteiten die in feite in strijd zijn met de psychologische basisbehoeften. Je vindt het op deze site onder 'publicaties/visie & competenties'.
 

Verschenen!

Op 28 juli 2017 zijn deze twee boeken, die hieronder staan aangekondigd, al verschenen.
Ze zijn nu te bestellen via www.leuker.nu.Artikel over serie Wetenschappelijke doorbraken de klas in 

In het juninummer (2017) van JSW bespreek ik in de rubriek 'Gereedschap' de serie boeken van het wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Artikel werkwoordspelling in meinummer JSW

Voor het meinummer (2017) van JSW heb ik een artikel geschreven onder de titel Werkwoordspelling zonder ballast. Voor meer info zie: www.jsw-online.nl en bij publicaties/spelling op deze site.

Boeken op stapel

Dit jaar heb ik gewerkt aan twee boeken: een over rekendidactiek en een over taaldidactiek. Beide zijn bedoeld om veranderingen in de praktijk te ondersteunen, tegen de achtergrond van meer thematisch leren.
Tegelijk stellen beide boeken ook de vertrouwde leerstofordening ter discussie. Voorkennis en samenhang worden in de praktijk van de meeste scholen veel te weinig benut. Bovendien ervaren de leerlingen te weinig dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn in dat leerproces. Geen wonder dat leraren dan een administratieve druk voelen.
In beide boeken geef ik aan hoe dat anders kan worden, zowel inhoudelijk, als qua aanpak. Beide titels 
verschijnen begin augustus 2017. Je kunt ze rechtstreeks bestellen bij uitgeverij Leuker.nu. 

Nieuwsbrief OZNL mei 2017

In de nieuwsbrief over spelling ditmaal een artikel over oefenen. Ik schreef dit o.a. naar aanleiding van enkele klassenbezoeken. In deze groepen bleek het oefenen nog niet goed uit de verf te komen, doordat men nog teveel op de oude routines draaide. Dit artikel is ook te vinden bij publicaties/artikelen spelling op deze site.

Bijdragen aan Jeelo

Jeelo, de afkorting van je eigen leeromgeving, gaat de komende jaren de al aanwezige thema's uitbreiden met spelling, grammatica en rekenen. Men heeft mij gevraagd om als expert op deze gebieden daarvoor de lijnen uit te zetten. Dat is een mooie uitdaging, die past bij mijn visie: thematisch leren als context voor andere vaardigheden en inzichten. Voor meer info: www.jeelo.nl


Nieuwsbrief OZNL maart 2017

De abonnees op de Nieuwsbrief Op zoek naar letters ontvingen op 20 maart de maartaflevering. De inhoud is wel gelinkt aan spelling, maar zet dat wel in een wat bredere context. Er is o.m. aandacht voor uitspraakverwarring bij woorden met zowel een u als een i, die dan ook vaak op diezelfde manier fout gespeld worden (zoals manupilatie i.p.v. manipulatie). Ook het ten onrechte suggereren dat onze taal een vaste volgorde van zinsdelen kent, zoals in sommigen taalmethoden staat, wordt aan de kaak gesteld. 


Nieuwsbrief OZNL februari 2017

Ook in februari is er weer een nieuwsbrief voor de volgers van Op zoek naar letters. Ditmaal o.a. een reactie op de publiciteit rond dyslexie en weer wat voorbeelden van de consequenties van leren spellen vanuit de klanken.

Bundel Rekenonderwijs 21e eeuw

Ter gelegenheid van 35 jaar Panamaconferenties over rekendidactiek is een bundel verschenen waarin bijdragen van een groot aantal auteurs is opgenomen. Zelf heb ik ook daaraan bijgedragen. De bundel is hier te downloaden.

Het boek De Gids -over begaafdheid in het basisonderwijs- is op 25-11 verschenen.

Dit boek, onder redactie van Eleonoor van Gerven, is geschreven door 16 auteurs. Zelf mocht ik een hoofdstuk bijdragen over 'rijk onderwijs in de 21e eeuw'. Wie op 16 februari 2017 in Groningen deelneemt aan het congres De Dag, krijgt dit boek (t.w.v. € 49,95) cadeau.  Voor meer info, klik hier.

Bildungkalender 2017 is uit.

Net op tijd voor de dag van de leraar (5-10) is de nieuwe Bildungscheurkalender verschenen. Elke dag een treffende uitspraak over onderwijs en/of opvoeding. Op de achterzijde staat steeds een toelichting. Ik heb de bijdrage van 2-2 verzorgd.
Meer weten over hoe je deze kalender kunt bestellen, klik dan hier.
Wil je weten welke andere 364 mensen een bijdrage leverden, klik dan hier

Boek en congressen rond begaafdheid

Begin november verschijnt De Gids, begaafdheid in het basisonderwijs. Dit boek bevat een grote variatie aan bijdragen die allemaal een aspect belichten van hoe basisscholen met begaafdheid kunnen omgaan. Eleonoor van Gerven is de initiatiefnemer. Zij heeft de nodige experts bereid gevonden een bijdrage aan De Gids te leveren. Mijn bijdrage gaat over 'rijk onderwijs'. Op 25 november (Aristo, Eindhoven) en 16 februari (Matiniplaza, Groningen) vindt het congres Dé Dag plaats waarin de 15 auteurs dit boek introduceren. Beide congressen zijn (grotendeels) verschillend. Download hier de folder over beide congressen.

Conferentie Rekenen op taal 2017

Op 21 maart 2017 vindt de volgende conferentie plaats die de bladen MeerTaal en Volgens Bartjens organiseren i.s.m. Uitgeverij Van Gorcum. De plaats en het programma worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Houd deze datum alvast vrij, want deze conferenties worden een waardevolle traditie voor wie werkt in (of voor) het basisonderwijs.

Meer Taal ontwikkelt zich verder  
Het tijdschrift over taaldidactiek MeerTaal bestaat alweer drie jaar. Uitgeverij Van Gorcum geeft dit blad uit naast het tijdschrift over rekendidactiek Volgens Bartjens.
Vanaf de komende (vierde) jaargang (september 2016) telt elke nummer
vier pagina’s meer. Twee van deze pagina’s zijn, i.s.m. het Genootschap Onze Taal, gevuld met opdrachten voor leerlingen. Deze opdrachten hebben een taalbeschouwende inhoud en doen een beroep op de onderzoekende houding van de leerlingen.
De komende jaargang zal ook in elke nummer voorbeelden geven van leraren die werk maken van
Nederlands als tweede taal (nt2). Veel scholen hebben of krijgen hiermee (weer) te maken.
Alle reden om uit te kijken naar het septembernummer!
Wie nog niet geabonneerd is kan dat regelen via https://webwinkel.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=4874-0

Werkwoordspelling & grammatica in 2e druk verschenen

Inmiddels is van mijn spellingmethode Op zoek naar letters ook de 2e druk verschenen van de handleiding voor de werkwoordspelling en de bijbehorende grammatica. Deze nieuwe druk is uitgebreider dan de eerste, doordat ik meer aandacht besteed aan de manier waarop leerlingen onderzoekend met woorden en zinnen aan het werk kunnen. Hierbij maak ik ook gebruik van didactische inzichten op het gebied van grammatica van prof.dr. Coppen van de Radboud Universiteit.
Op deze manier heeft het ontdekken van de relatie tussen woorden en van de functie van woorden en zinsdelen ook effect op schrijven en lezen. Bovendien is ontleden daarna wat anders dan lesjes maken, streepjes zetten en trucjes toepassen. De leerlingen merken zo hopelijk dat actief bezig zijn met taal nieuwsgierig maakt en uitdaagt.

Conferentie Rekenen op taal nogmaals op 16-6

Wegens de grote belangstelling voor de conferentie op 12-2 jl. is deze dag herhaald, ditmaal in Orpheus in Apeldoorn.
Die keer verzorgde ik ook tweemaal een workshop, ander de titel Zie je het voor je?
Zie de website 
http://www.rekenenoptaal2016.nl/ 

Artikel in top 10 Wij-leren.nl

Het artikel over de coachende rol van leraren, dat ik schreef voor het blad Speziaal, behoorde tot de in 2015 meest verspreide artikelen van de site wij-leren.nl. Je vindt het natuurlijk ook hier op mijn site bij publicaties over visie en leraargedrag.

Sprekersinstituut onderwijs

Met ingang van 2016 gaat het Sprekersinstituut onderwijs van start.
Ik heb mij ook hierbij aangesloten. Zie http://www.sprekersinstituutonderwijs.nl/home 

2016: jaar van het boek

In een tijd dat je geneigd bent 'eigentijdse vaardigheden' direct te associëren met het kunnen hanteren van digitale bronnen, is het nuttig om een jaar lang regelmatig aandacht te geven aan het nut van en plezier beleven aan boeken. In het hele land zullen er activiteiten zijn om boeken in de schijnwerper te zetten. Natuurlijk kunnen daarbij ook e-books een rol  spelen.
Het bekende filmpje over de middeleeuwse helpdesk kan een leuke intro zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=KSUuHaUEedM (met Nederlandse ondertitels).

Nieuwe druk van Op zoek naar letters 

De tweede druk van Op zoek naar letters, de andere spellingmethode is (grotendeels) uit. Belangrijkste veranderingen zijn de herziening en uitbreiding van inhoud en aantal oefenkaarten, een uitbreiding van de algemene handleiding en de aanpassing van de lesbegeleiding voor de leerjaren 4 t/m 8.
Er zijn nu vier typen kaarten voor het oefenen in de fasen 1, 2 en 3: oefenkaarten met klankzuivere woorden, oefenkaarten met niet-klankzuivere woorden, herhalingskaarten met wel- en niet-klankzuivere woorden en kaarten met oefenzinnen, waarop woorden in zinsverband staan. Er staat alleen een volgnummer op elke kaart en geen aanduiding van een leerjaar. Hierdoor is een flexibeler gebruik en een eenvoudiger ordening mogelijk geworden.   

Nieuw: introductie van de betekenis van referentieniveaus rekenen 

De SLO heeft een aanpak ontwikkeld om teams grondig te laten kennismaken met de betekenis van de referentieniveaus rekenen. Doordat de referentieniveaus een rol spelen bij differentiatie, bij het gebruik van methodes en in de eindtoets, is het van belang dat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn en hun handelen op elkaar afstemmen. Om dit te bereiken is het volgende bedacht: De schoolleider, ib'er en rekencoördinator krijgen een scholing waarin zij een scholing voorbereiden voor hun eigen bovenbouwteam. Vervolgens organiseert dit bovenbouwteam een studiedag voor het hele team. Door deze dominoaanpak bereik je dat ieder betrokken is en zich ook actief bezighoudt met de consequenties en onderlinge afstemming. Tegelijk worden zo de kosten laag gehouden, doordat alleen de eerste scholing extern wordt verzorgd. Bovendien krijgen jullie als school in deze scholing materiaal in handen, waarmee je zelf die interne studiemomenten kunnen invullen.
Ik maak deel uit van de groep nascholers die dit Dominotraject aan jullie kunnen overdragen. Ben je, al dan niet samen met collega's van andere scholen, geïnteresseerd, dan bespreek ik graag de verdere invulling en mogelijkheden.