JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Wat voegt dalton toe aan de WPO?

“Het onderzoekskader 2017 (van de Inspectie van het Onderwijs) maakt helder onderscheid in basiskwaliteit - die verankerd is in de wet - en de eigen kwaliteits-ambities van besturen en scholen. Voor deze eigen ambities vormt het schoolplan de basis.”

Het staat zo duidelijk beschreven in deze tekst van de onderwijsinspectie. Basiskwaliteit verwijst naar wat in de wet staat. Dat is inderdaad wel een basis waarop je verder kunt bouwen. Die Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is de voortzetting van de Wet op het Basisonderwijs die in 1985 van kracht werd, toen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs werden samengevoegd tot basisonderwijs. Dat was per 1 augustus 2020 dus alweer 35 jaar geleden. In die wet staat daardoor ook al 35 jaar (in artikel 8):

1.    Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

2.    Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Dit zijn dus niet de ambities die scholen en besturen als eigen ambities hoeven te kiezen, want dit behoort tot de basiskwaliteit. Om dit waar te kunnen maken, is het hanteren van een leerstofjaarklassensysteem en het volgen van klassikale methoden dus niet mogelijk. Daarmee belemmer je immers die ononderbroken ontwikkeling van alle leerlingen en stem je je onderwijs niet dagelijks af op de voortgang in hun individuele ontwikkeling. 

Groeien naar en/of groeien in dalton

Ik kies ervoor teamgerichte professionalisering te verbinden met schoolontwikkelingDoor die koppeling van teamontwikkeling aan schoolontwikkeling, wordt zo'n begeleidingstraject betekenisvol en contextgebonden. Dat leidt tot meer effect, ook op langere termijn. 

De schoolvisie van een daltonschool of van een school die zich wil ontwikkelen in de richting van daltononderwijs, zal zijn gebaseerd op de daltonkernwaarden. Die visie is dan richtinggevend voor schoolontwikkeling, maar ook de populatie en de omgeving van de school bepalen mede de te maken keuzes. Het schoolplan (dat dan tevens het dalton-ontwikkelplan is) beschrijft vervolgens hoe die zo gewenste ontwikkeling kan worden geconcretiseerd en welke inzichten, kennis en vaardigheden dit van de teamleden vraagt. Deze aanpak geeft daardoor de beste garantie dat dalton een duurzaam kenmerk van een school wordt en blijft.

Wil je als daltonschool aspecten van jullie onderwijs versterken, verbeteren of veranderen? 
In alle gevallen is het goed dit te doen vanuit een doordenking van de betekenis en samenhang van die vijf kernwaarden van dalton: zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie
Die kernwaarden, als samenhangende basis voor de onderwijsontwikkeling, gelden ook als criteria voor de aanschaf van materialen en hulpmiddelen.
Lang niet alles wat passend lijkt voor een van die kernwaarden, doorstaat de proef als ook die andere kernwaarden er langs gelegd worden. 

Ik help jullie graag als 'kritische vriend', als nascholer en/of als praktijkcoach een eigen weg daarin te vinden. Mijn publicaties ondersteunen dit ook.

Onderwijs volgens het Dalton Plan (1922)
Citaten van Helen Parkhurst.pdf (121.72KB)
Onderwijs volgens het Dalton Plan (1922)
Citaten van Helen Parkhurst.pdf (121.72KB)

in daltononderwijs de kern tot waarde maken

In dit boekje analyseer ik de vijf kernwaarden die de NDV als richtlijn voor de daltonscholen heeft vastgesteld. De gebruikte formuleringen maken het niet zo vanzelfsprekend dat scholen, die zich hierop baseren, de traditionele inrichting van hun onderwijs loslaten, om de bedoelingen van Helen Parkhurst echt tot hun recht te laten komen in onze tijd.