JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Materialen Op zoek naar letters

"Vooral de motivatie van de kinderen om te oefenen is bijzonder!" (Leeuwarder Montessorischool)

Op zoek naar letters is een andere spellingdidactiek dan je gewend bent. Dat 'andere' vloeit zowel voort uit de achterliggende systematiek van onze spelling (namelijk gebaseerd zijn op de standaarduitspraak en dus op de klanken), als op kennis over duurzaam en actief leren.
De methode bevat alleen gebruiksmateriaal en heeft geen  verbruiksmateriaal. Dit materiaal is gratis te downloaden.
De leerlingen oefenen in tweetallen en doen dat in vier van de zes fasen mondeling.
Het materiaal voor de leerlingen bestaat uit oefenkaarten met woorden of zinnen, behorend bij een spellingcategorie.
Deze oefenkaarten zijn dubbelzijdig, zodat beide duopartners een eigen gelijkwaardige pagina hebben, die de ander dan aan hen voorleest.
In Op zoek naar letters is er vanaf groep 1 een strikt onderscheid tussen klanken en letters en dat blijft tot en met leerjaar 8.

Bij elke fase zijn een of meer opdrachtkaarten beschikbaar, waarop staat beschreven wat de leerlingen ieder en samen moeten doen. 

De methode bestaat nu uit drie boeken, waarin de hele didactiek is beschreven, ook op concreet niveau. Daarnaast is er voor dagelijks gebruik nog een aanvullende uitgave waarin de nietklankzuivere categorieën beknopt staan getypeerd en de accenten uit de introductie en het oefenen zijn beschreven. 

Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek. 

Hierin staan de achtergronden van de spelling en van de didactiek en de consequenties voor de aanpak in de klas beschreven.
Ook staan hierin de 28 spellingcategorieën beschreven, die allemaal zijn gebaseerd op de klankvorm. Steeds staan daarbij een toelichting, voorbeelden, achtergrondinformatie en suggesties om die categorie te introduceren en verder te laten oefenen. Doordat consequent de klanken en niet de letters als uitgangspunt zijn genomen, zijn dat ten dele andere categorieën dan elders.
Het derde deel van het boek beschrijft een op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin ook de spelling van de persoonsvorm is opgenomen.

Op zoek naar klanken en letters - doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3.
Hierin staat, in aparte hoofdstukken, beschreven wat de essentie van het (leren) onderscheiden en herkennen van klanken is en wat de essentie van het (leren) onderscheiden en herkennen van letters is. Steeds volgt dan een beschrijving van hoe dat inhoud en vorm kan krijgen.  

Daarnaast is er nog de beknopte beschrijving van de nietklankzuivere categorieën op A4-formaat, die  vooral is bedoeld om snel de essenties en de aanpak van de introductie en oefening te kunnen overzien.


De opdrachtenkaarten voor de verschillende oefenfasen en de oefenkaarten waarnaar wordt verwezen zijn nu (gratis) digitaal te downloaden vanaf mijn andere website: www.hettaallab.nl/Publicaties/Oefenkaarten-spelling

- Oefenkaarten voor klankzuivere woorden

- Oefenkaarten voor nietklankzuivere woorden, uitgesplitst in inheemse en uitheemse
  categorieën en de vijf categorieën die meer op betekenis dan op klank zijn
  gebaseerd.

- Herhalingskaarten voor klankzuivere en en nietklankzuivere woorden

- Oefenkaarten met zinnen (met geaccentueerde nietklankzuivere
  woorden)

Opdracht- en oefenkaarten voor de spelling van persoonsvormen en
  onderzoek naar grammatica-aspecten.
 


Verschillende scholen op diverse plekken in Nederland werken nu met deze didactiek. 
Op basis van hun ervaringen is duidelijk dat de didactiek veel potentie heeft, maar ook dat het een investering in de professionalisering van het team vraagt.
Enerzijds is dat nodig om de kennis over de spelling op te halen en de bijbehorende termen eigen te maken, anderzijds om te zorgen dat oefenen een andere betekenis krijgt dan de leerlingen vaak gewend zijn. De Oefenkaarten moeten namelijk niet 'af', maar de doelen van de opeenvolgende fasen waarvoor ze die kaarten gebruiken, moeten zij halen. Ook leren kinderen niet spellen om dictees goed te kunnen maken, maar om toe te passen in hun eigen teksten, buiten de spellingles. Dit vraagt een andere houding van leerlingen en leraren!

De boeken zijn bij mij te bestellen via onderstaand bestelformulier.
De prijzen zijn bij mij in 2019 gelijk gebleven, want de verhoging van de btw bereken ik niet door, zoals de boekhandels wel doen... 
© 2014. JansonAcademy. Alle Rechten Voorbehouden