voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Haal meer uit je eigen mogelijkheden!

Als school heb je veel ontwikkelmogelijkheden en daarom mag je als team verwachten dat jullie je blijven ontwikkelen. Dat is jullie eigen leerproces. 

Het inhoud en vorm geven aan de consequenties van de gekozen kernwaarden, vraagt  een  fundamentele, steeds weer terugkerende  doordenking van de praktijk in de klas en in de school. Hierbij kun je denken aan: 

* vertrouwen geven en krijgen als basis voor samenwerking;
* verantwoordelijkheid geven en nemen als basis voor zelfstandigheid; 
* verantwoording vragen en afleggen als basis voor het omgaan met vrijheid;
* reflecteren als basishouding, gericht op persoonlijke verbetering;

In een school gelden de kernwaarden die je hebt gekozen voor het leren van de kinderen echter ook op het niveau van het team, want ook daar gaat het leerproces door. Daarmee zijn deze waarden ook een mooie spiegel voor de teamcultuur en de stijl van leidinggeven! 

Hiermee is ontwikkeling mogelijk op alle aspecten van een school. Je kunt dan denken aan de structuur, zoals de groepsindeling, maar ook aan de cultuur, de manier van omgaan met elkaar en met de wereld buiten de school. Die keuzes hebben zowel consequenties voor de didactiek als voor de pedagogiek, die leidend is binnen het team.

Zo'n bezinning met een praktische vertaling kan in de vorm van een (jaarlijkse) tweedaagse met het team of tijdens enkele studie-/ werkmomenten verspreid door het jaar.

Daar kan dan een aspect grondig besproken, doordacht en verdiept worden, om het vervolgens te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Ik heb daartoe een reflectie-instrument ontwikkeld, waarmee je als leraar kunt nagaan in hoeverre je elk van die vijf kernwaarden echt stimuleert en mogelijk maakt bij je leerlingen. Ik kom dat graag met jullie bespreken.

Zie bv. mijn artikel uit Daltonvisie (september 2016) over dit aspect op deze site bij .../publicaties/visie en competenties.

Hier vind je een 'brief aan de ouders' waarin ik het belang van de gekozen kernwaarden ook nog eens uitleg. Misschien iets voor een ouderavond of voor het gesprek met de mr? Deze brief stond ook in Daltonvisie (december 2017).

Wil je ook met zo'n proces van vernieuwing aan de slag, dan ben ik met genoegen jullie deskundige en inspirerende partner. Het blijkt in zulke trajecten steeds weer heel handig dat ik ook vakinhoudelijk van veel markten thuis ben...

Natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden om jullie schoolontwikkeling en de professionalisering van het team concrete ankerpunten te geven. Dit betekent o.a. dat de vakinhouden en hun interne en onderlinge samenhang een belangrijk ontwikkelpunt moeten zijn. Daarnaast is dat recht doen aan de verschillen tussen de leerlingen een essentieel aspect van de schoolontwikkeling. Dat moet niet door etiketten te plakken en jaarklassen in drieën te delen, maar ook niet door kinderen alleen met digitale programma's te laten werken, waarbij alleen steeds dat ene juiste antwoord moet worden ingevuld. Daardoor krijgen kinderen een heel verkeerd beeld van wat leren is en waartoe ze al die dingen leren.  

Maatwerk is ook per school en per teamlid noodzakelijk, net als voor de kinderen. Ik werk dus niet met een standaard-aanbod. In het intakegesprek bespreken we vanuit de gekozen visie de dagelijkse consequenties van dat gekozen perspectief en de behoeften en mogelijkheden die daardoor prioriteit moeten krijgen.