.

Kijk ook eens op
mijn andere website:
www.hettaallab.nlJe kunt mijn sites
natuurlijk ook bekijken
op je mobieltje.Publicaties

Nieuwsbrief
Tien keer per jaar maak ik een nieuwsbrief over aspecten van taalonderwijs. Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos hierop abonneren. Gebruik hiervoor het contactformulier, want daarop kun je je interesse voor deze nieuwsbrief aankruisen.


Artikelen
Naast de kop 'publicaties' (in de linkerkolom) vind je het pijltje naar de pagina's met artikelen. De pdf's van die artikelen staan geordend per onderwerp en zijn daar te downloaden door op hun link te klikken.


Recente boeken
De negen afgebeelde boeken zijn te bestellen via het formulier dat hieronder is te downloaden. De verzending is dan gratis.
Elk boek wordt na bestelling pas gedrukt. Dat is namelijk milieu-vriendelijker dan een voorraad laten drukken. Dan loop je het risico, dat als er te weinig exemplaren van een boek verkocht worden, of als ik de inhoud van een boek moet actualiseren of aanvullen, de al bestaande voorraad vernietigd moet worden.
Daardoor is er geen sprake van een 2e of 3e druk, maar alleen soms van een 2e of 3e editie. Dat heet in goed Nederlands 'print-on-demand'...

Via deze bestellijst kun je deze negen door mij gepubliceerde boeken in

de meest actuele editie bestellen.

Ook kun je je via dit formulier abonneren op mijn maandelijkse (gratis) nieuwsbrief.


Hieronder volgt een korte typering van deze boeken.

Op zoek naar letters -
de andere spelling- en grammaticadidactiek.
Dolf Janson (2018/2019/2023)
isbn 9789403657929

De nieuwste (geüpdatete) 3e editie van dit boek is er!

Hierin beschrijf ik wat de achtergronden zijn van onze spelling en wat, op grond daarvan, de daarbij passende didactiek is.

-----

Op zoek naar letters - 2e editie  
Dolf Janson (2019/2022).
isbn 9789403679877

Dit boek (op A4-formaat) is op verzoek van gebruikers van de spellingdidactiek OZNL gemaakt om je in staat te stellen snel de essenties van elke categorie niet-klankzuivere woorden te checken.
Ook staan er bij elke categorie aanwijzingen voor de introductie bij de leerlingen en de accenten voor het oefenen.


Eind november 2022 is de 2e editie verschenen, waarin al de aanpassingen die via de oefenkaarten zijn doorgevoerd, ook in deze handleiding zijn verwerkt.

-----

In daltononderwijs de kern tot waarde maken    
Dolf Janson (2020/2023)

isbn 9789403689012

In dit boekje leg ik een verbinding tussen de bedoelingen, die Helen Parkhurst ruim 100 jaar geleden had met het starten van een onderwijsvernieuwing, die we nog steeds kennen als daltononderwijs, en de vijf daarop gebaseerde kernwaarden die de Nederlandse Dalton Vereniging sinds 2012 hanteert. De formulering en de daarin aangebrachte accenten staan minder in de lijn van Parkhurst dan wenselijk is en passen ook minder in de huidige opvatting van onderwijsinnovatie. Daarom leg ik in dit boekje uit hoe het anders kan.

-----

Op speurtocht door onze grammatica   
Dolf Janson (2020)

isbn 9789403600345

Dit boek beschrijft de vele mogelijkheden om grammatica-aspecten zinvol en uitdagend te maken voor kinderen op een basisschool.

Het gaat namelijk ook bij grammatica om de toepasbaarheid in alle vier de gebieden van onze taal. Door luisteren en spreken, lezen en schrijven steeds weer met elkaar te verbinden, en de ervaringen daarmee als taalgebruiker te analyseren, te herkennen en te benutten, ontstaan er veel meer mogelijkheden om het eigen taalgebruik te variëren, te versterken en zowel creatief als doelgericht te gebruiken. Het leuke is dat dit ook doorwerkt bij het lezen en beluisteren van teksten van anderen.

-----

Op zoek naar betekenissen via letters en klanken  (2e editie) 
leesdidactiek voor betekenisvol en gedifferentieerd leesonderwijs 
Dolf Janson (2019/2023).

isbn 9789463984003
Dit boek beschrijft hoe kinderen, op basis van de voorkennis die ze hebben opgedaan tijdens hun oriëntatie op klanken, klankgroepen en lettervormen (zoals beschreven in Op zoek naar klanken en letters), gaan leren hoe ze de betekenis van woorden, zinnen en teksten kunnen achterhalen.
De opbouw sluit aan bij de opbouw die ook bij spelling geldt: eerst de klankzuivere woorden en daarna geleidelijk aan de diverse niet-klankzuivere manieren van lettergebruik. In alle gevallen is het perspectief het achterhalen van de betekenis, maar daardoor ook steeds meer grip krijgen op de systematiek achter het lettergebruik in de te lezen woorden.

-----

Leren kun je observeren      
Hoe je zo je onderwijs kunt afstemmen op je leerlingen
3e geheel herziene en uitgebreide editie.
Dolf Janson & Gertjan Boog (2019)
isbn 9789463868440
Dit boek is nu geschreven voor twee doelgroepen: pabo-studenten die verder willen kijken dan wat ze op hun stagescholen tegenkomen en leraren basisonderwijs die hun onderwijs willen afstemmen op hun leerlingen. Zie: Inhoud Leren kun je observeren.pdf

In een van de hoofdstukken besteden we uitgebreid aandacht aan de 'Habits of Mind'. Zie ter oriëntatie de site https://habitsofmind.nl/ 

-----

Op zoek naar klanken en letters (3e editie)  
Doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3
Dolf Janson (2017)

isbn 9789463421393

In deze handleiding staan aparte activiteiten voor het onderzoeken en leren herkennen van klanken en van letters. Alle activiteiten hebben een duidelijk doel, zodat ze daardoor kunnen aansluiten bij de voorkennis van een leerling. Steeds staat ook aangegeven hoe de activiteit kan worden verdiept en verbreed én hoe je daarmee juist kleinere stappen kunt laten zetten als dat nodig is.
De doelen zijn verzameld op een registratielijst achterin het boek.
Het boek maakt deel uit van de didactiek van Op zoek naar letters, maar kan ook los daarvan benut worden om leerlingen fonemisch bewustzijn te laten ontwikkelen en te laten ontdekken hoe onze taal gebruik maakt van het alfabetisch principe.


-----

Uitdagend en functioneel taalonderwijs    
Dolf Janson (2017)  -  Uitg. Leuker.nu

isbn 9789463425766

Teams die het belangrijk vinden om hun taalonderwijs te verbinden met thematisch leren, vinden in dit boek zowel de onderbouwing van dit verlangen, als een beschrijving van mogelijkheden om dat inhoud en vorm te geven. Het is geen receptenboek, maar het maakt wel duidelijk welke keuzes onderwijsgevenden kunnen (en moeten) maken om hun taalonderwijs af te stemmen op de leerlingen, in plaats van andersom.


Dit boek heeft eenzelfde opzet als 'Rekenonderwijs kan anders' :
waarom, waartoe, wat, hoe.

-----

Rekenonderwijs kan anders    
Dolf Janson (2017)  -  Uitg. Leuker.nu

isbn 9789463425759

Dit boek heb ik inmiddels wat herzien. Het beschrijft de mogelijkheden om het dagelijkse rekenonderwijs echt af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben om steeds weer een volgend doel te halen.

Het gaat dan om voorkennis benutten, samenhang herkennen en ook gebruiken. Wie losser van een methode of liever nog zonder methode wil gaan werken vindt in dit boek aanknopingspunten om de eigen praktijk anders te laten worden.

Het boek over rekendidactiek heet nu Ook rekenonderwijs moet aan elke leerling recht doen en is vanaf half januari 2024 te bestellen in de nieuwe versie, die nu ook wordt uitgegeven door Maak je eigen onderwijsboek. Het duurt dan nog wel een paar weken voor je het zult ontvangen...


Voor een samenvatting en recensie van die eerdere versie, zie:
https://wij-leren.nl/rekenonderwijs-kan-anders.php

+-+-+-+


Naast deze 'eigen' boeken, zijn er ook nog twee uitgaven waaraan ik slechts een hoofdstuk heb bijgedragen, maar wel in beide gevallen over een belangrijk onderwerp:


D.J.Janson (2016). Rijk onderwijs in de 21e eeuw.
In: E. van Gerven (red.).
De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs.
Uitg. Leuker.nu.


In dit boek leveren 17 auteurs een bijdrage. In het door mij geschreven hoofdstuk schets ik mogelijkheden om voor alle leerlingen rijk onderwijs aan te bieden, zodat die kunstmatige scheiding tussen 'begaafd' en 'niet-begaafd' vervalt. De mogelijkheden van kinderen zijn veel rijker en gevarieerder dan dergelijke etiketjes doen vermoeden.


Dolf Janson  Vorm volgt functie

in: Jasper Rijpma en Henk Sissing (samenstellers)

Onderwijs als ambacht (2023)

ISVW - uitgevers


Hierin hebben '201 vakmensen' een bijdrage geleverd. Zij hebben daarvoor vier jaargangen van de Bildung-scheurkalenders kritisch doorzocht, want daarin staan 1400 bijdragen over onderwijs. Ik was ook een van die auteurs, want ik had een paar jaar eerder ook een pagina in zo'n kalender gevuld. Het boek is samengesteld in samenwerking met onderwijs-collega's die ooit de titel 'leraar van het jaar' hebben gekregen.  Zij hebben 200 teksten geselecteerd.

Het eerste tekstje is zelfs van koning Willem-Alexander, vandaar het gebruik van die aanduiding '201 vakmensen', want zijn woorden zijn niet in een van die kalenders verschenen...


powered by

Wiske the cat